Uthyrning av golfbilar

Hyra Golfbil

Medlem med läkarintyg eller medlem som är 80 år eller äldre 275 kr 18 hål, 150 kr 9 hål
Gäster med läkarintyg och övriga  500 kr 18 hål, 250 kr 9 hål

OBS! Endast personer med läkarintyg/ 80+ kan förboka golfbilar, övriga kan hyra om de finns tillgängliga vid incheckningen.  

 

Bokning av golfbilar sker via receptionen.

Läkarintyg krävs vid förbokning av golfbil på våra banor. 
För spelare utan läkarintyg som önskar hyra bil kan detta göras i mån av tillgång på speldagen.

Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på fairway, semiruff och ruff samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringen.

Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförande och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.

Åtgärder vid skada eller fel
Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.

Uthyrarens ansvar vid drift eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

Begränsningar av skada
Det åligger hyrestagaren såväl som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen omedelbart parkeras på avsedd plats, sättas på laddning samt tömmas av hyrestagaren. Nycklar ska återlämnas till uthyraren. Vi återlämnande efter receptionens stängning ansvarar hyrestagaren för att nycklar lämnas i greenfee-inkast och bilen låses fast med kedja och hänglås.

Uthyrarens hävningsrätt
Om regelverket inte följs har uthyraren rätt att ta golfbilen i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.