Vision 50/50

Djursholms Golfklubb är sedan 2019 med på resan mot ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige! Klubben antogs till Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och projektet påbörjades i maj 2019.

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

 

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige, med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. 

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

 

Djursholms Golfklubb är sedan 2019 med på resan mot ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige.  Arbetet påbörjades i maj 2019 med utbildning för klubbledning, styrelse, banchef och tränare, och Vision 50/50 är i dag en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Även medlemmar bjöds in att delta i en referensgrupp. Totalt har runt 35 personer hittills varit involverade i referensgruppen, som består av medlemmar i alla åldrar och spelnivåer, nya såväl som gamla medlemmar, och både kvinnor och män. Även representanter från samtliga kommittéer och personal har deltagit.

 

Med hjälp av klubbutvecklingsprogrammet har vi skaffat oss viktig kunskap, spanat på vår verksamhet och gjort nulägesanalyser. Vi har då tittat på fyra arenor:

 • På golfbanan
 • På anläggningen
 • Mötesrummet
 • Bland de anställda

I vår utvärdering har vi till exempel synat våra aktiviteter och tävlingar på klubben. Vi har observerat attityder och uttryck på klubben, samt funderat över om vi har en arbetsmiljö som tilltalar både kvinnor och män. Utifrån nulägesanalysen och spaningarna har vi i grupper arbetat med att identifiera problemformuleringar

 

Under säsongen 2021 har styrgruppen gjort klart rond 3 av det digitala klubbutvecklingsprogrammet och därmed hela utbildningen. Som en del i detta har vi också färdigställt målformuleringarna och handlingsplanen. Vi har haft ett antal träffar där även hela styrelsen var inbjuden till den sista träffen i oktober.

Handlingsplanen blir en del av verksamhetsplanen och kommer att finnas tillgänglig för medlemmar på hemsidan. Den grundar sig på den nulägesanalys och de problemformuleringar vi tagit fram utifrån spaningar på alla delar av vår verksamhet. Vi kommer också att fortsätta med arbetet kring värdegrund och vision, samt övriga styrdokument.

Ett antal förbättringsområden har identifierats såsom:

 • Se till att klubben präglas av öppenhet, inkludering och jämställdhet och att vi har öppen och transparent information.
 • Fastställa värdegrund som kommuniceras tydligt och se till att klubben har tydliga och sammanhängande styrdokument baserade på värdegrund och jämställdhet.
 • Säkerställa en inkluderande möteskultur och sammansättning av kommittéer för att representera alla medlemmar.
 • Möjliggöra en bred och jämställd rekrytering både bland personal och ideella.
 • Se över och uppdatera tävlingsutbud och aktivitetsprogram för att inkludera alla målgrupper.
 • Säkerställa att främre tees har samma status och rätt längd.
 • Förbättra samspel på banan både med personal och mellan medlemmar.
 • Utveckla vår elitverksamhet och få tjejer att stanna i golfen.

 

Målet är att vi ska få ett mer jämställt och inkluderande klimat på vår klubb. Det är styrelsens förhoppning att vårt arbete med Vision 50/50 kommer att bidra till vår gemenskap och att Djursholms Golfklubb blir en ännu mer välkomnande och trevlig klubb och plats att njuta på.

Läs gärna mer om Vision 50/50 på Svenska Golfförbundets hemsida golf.se. Vid frågor om klubbens arbete får du gärna kontakta vår förändringsledare Anna Nelson Orring, anna@orring.se.

1. Uppstart av projektet

2. Status höst 2020

3. Faktabroschyr vision 50/50

4. Kuriren höst 2020 Vision 50/50

5. Presentation vårmötet 2021 Vision 50/50

Enkäten är först mottagen hos oss när ni samtidigt fått en bekräftelse till den e-post ni angivit. Får ni ingen bekräftelse har alltså inte anmälan gått fram och vi ber er då att försöka igen.