Member´s Code of Conduct

”Djursholms golfklubb ska vara en attraktiv och respekterad familjeklubb där trivsel, spelglädje, kvalitet, golftradition och gemenskap står i fokus”

Syfte
Syftet med denna policy är att skapa ett tydligt och acceptabelt beteende för Djursholms Golfklubbs medlemmar och gäster. Det är inte tänkt att begränsa alla människors rättigheter, utan snarare se till att alla medlemmar och gäster behandlas med vänlighet och respekt medan de njuter av golfbanan, övningsfaciliteter och klubbhuset. Klubben anser att vid betalning av medlemskap eller gästavgifter har alla

medlemmar och gäster gett sitt samtycke att vara bundna av denna uppförandekod.

Mål
Målet med denna policy är att säkerställa en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier, missbruk och våld för medlemmar, anställda och besökare av klubben. Klubbens mål är en miljö där alla behandlas med värdighet och respekt.

Ansvar som medlem
Genom att ansöka om och acceptera medlemskap i klubben anses varje medlem godkänna följande:

 1. 1. Privilegierna och medlemmarnas rättigheter regleras av klubbförordningen och policys; och
 2. 2. Varje medlems beteende är föremål för klubbens stadgar, policyer, regler och förordningar.

Uppförande
Alla medlemmar och gäster ska:

 • Uppföra sig på ett idrottsligt sätt.
 • Respektera alla andra medlemmars, personalens, ledningens och styrelseledamöternas rättigheter.
 • Inte engagera sig i någon form av sexuella, ras-, religiösa eller andra trakasserier.
 • Respektera golfbanan, vagnarna och anläggningarna.
 • Inte närma sig andra medlemmar, gäster, personal, ledning eller styrelseledamöter med missbruk, hotande språk eller våldsamt beteende.
 • Följa alla lokala regler samt nationella lagar och förordningar.
 • Vara en ambassadör för Djursholms Golfklubb när du är ute i samhället eller på andra klubbar. 

Interaktion med personal, förvaltning och styrelse
Medlemmar och gäster måste förstå att:

 • De har ingen behörighet att instruera personal om arbetsuppgifter eller arbetsförmåga.
 • De kan lägga fram förslag till klubbledningen och styrelse om klubbens verksamhet för att förbättra klubben.
 • De kan inte själva utfärda disciplinära åtgärder eller reprimander.
 • Om de ses av en kvalificerad medarbetare med en överkonsumtion av alkohol kan denne medlem/gäst vägras service och lämpliga åtgärder vidtas.
 • Deras beteende ska vara respektfullt när det gäller att hantera personal, ledning, styrelseledamöter, andra medlemmar och gäster.

Medvetet eller oavsiktligt
Oacceptabelt beteende kan vara avsiktligt eller oavsiktligt.
Medlemmen bör veta eller borde veta huruvida ett sådant beteende skulle anses vara ovälkommet eller olämpligt av mottagaren.

Överträdelser
Styrelsen och ledningen av klubben har rätten att utfärda reprimander mot alla medlemmar som bryter mot denna uppförandekod.
Detta kan innefatta upphävande av rättigheter och privilegier hos den förvändande medlemmen och / eller utvisning från klubben.

 

Styrelsen och ledningen på Djursholms Golfklubb